خار پاشنه

خار پاشنه
خار پاشنه چیست؟

   بیماری است که در آن فاسیای کف پا و یا همان پلانتار فاسیا صدمه می بیند و به علت عدم خون رسانی مناسب ، این بافت کلسیفه(استخوانی)میشود و به دنبال آن التهاب و درد ایجاد میشود.