درمان درد گردن

درمان درد گردن
جناب آقای زارعی به علت گردن درد به کلینیک فیزیوتراپی آفتاب مراجعه کرده اند و به مدت ده جلسه توسط تیم فیزیوتراپی آفتاب تحت درمانهای دستی و ورزش درمانی و فیزیوتراپی روتین قرار گرفته اند .خوشبختانه بعد از ده جلسه درمان بهبودی قابل توجهی داشته اند و قادر هستند حرکات گردن و سر را بدون درد انجام دهند.